Η αριστεία για έναν Coach συνδέεται με το επίπεδο της εκπαίδευσής του, την καλή πρακτική του, αλλά και την δια βίου μάθηση. Εκτός των άλλων, αυτή η τελευταία σχετίζεται με υποστηρικτικές για τον Coach διαδικασίες, όπως είναι το supervision και το mentoring.

Η διαδικασία supervision (εποπτεία) αναφέρεται σε έναν διάλογο αναστοχασμού που γίνεται ανάμεσα στον supervisor και τον supervisee-coach, σe ένα «ασφαλές» περιβάλλον.
Σκοπό έχει την υποστήριξη του supervisee για την ανάπτυξη όχι μόνον της πρακτικής του, αλλά και της προσωπικής ευημερίας του. Ο στόχος του supervision είναι να εξασφαλίσει το υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες που προσφέρει ο coach και
να υποστηρίξει την καλή ψυχοσωματική του κατάσταση. Για τον επαγγελματία coach (internal ή external), η εποπτεία
αποκτάει μεγάλη σημασία, αφού αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και επηρεάζει συστημικά τον Coach,
τους πελάτες του αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον τους.
Τα θέματα που μπορεί να φέρει ένας coach σε μια συνεδρία supervision ίσως να σχετίζονται με ηθικά διλήμματα, θέματα που αφορούν την coaching σχέση με τους πελάτες, δυνατότητα άλλης οπτικής στην πρακτική του, και σίγουρα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, κυρίως πάνω στον αναστοχασμό. Οι συνεδρίες μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε
ομαδικές.
Ενδεικτική για την σημαντικότητα και τη αναγκαιότητα της διαδικασίας είναι η απαίτηση υποχρεωτικών ωρών supervision/mentoring από οργανισμούς όπως ο ICF, όταν οι coaches θέλουν να ανανεώσουν την διαπίστευσή τους.
Είναι εξίσου σημαντικό ο Coach να έχει τα σωστά κριτήρια για την επιλογή του επόπτη με τον οποίο θα συνεργαστεί.
Χρειάζεται να επιλέξει έναν supervisor που θα είναι έμπειρος και διαπιστευμένος coach/mentor/supervisor. Θα ακολουθεί ο ίδιος για την προσωπική του ανάπτυξη την ίδια διαδικασία. Θα έχει εκπαιδευτεί σε πιστοποιημένες σχολές και θα παραμένει σε διαρκή εκπαίδευση, ώστε να εξελίσσεται. Τέλος, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα των coaches, mentors και/ή supervisors.
Στον ICF Greece υπάρχει και δραστηριοποιείται η επιτροπή Supervision, όπου διαπιστευμένοι supervisors οργανώνουν
σχετικές δράσεις, με μεγάλο ενδιαφέρον για τα μέλη του chapter.


Ίρις Μπαλόγλου, PCC, CMC,

Executive Coach, Supervisor, Mentor (ICF)
www.iris-scope.com
info@iris-scope.com
www.facebook.com/ICFGreece
www.icfgreece.org
Advancing the Art, Science and Practice of Professional Coaching coachfederation.org

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο HR στο τεύχος του Ιουνίου 2023